Архівний відділ

Фастівської райдержадміністрації

Київської області

a

Послуги

Перелік послуг:

Перелік послуг:

1. Виконання запитів фізичних та юридичних осіб.

2. Виготовлення копій архівних документів.

3. Упорядкування документів в установах, організаціях та на підприємствах.

4. Надання консультацій по телефону та особистому прийомі.

5. Надання документів для користування у читальному залі.

6. Виконання запитів на інформацію відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (форму запиту на інформацію див. внизу сторінки).Перелік запитів, що виконуються архівом:

Перелік запитів, що виконуються архівом.

Про землекористування (надання, вилучення, переоформлення, дозвіл на приватизацію тощо) фізичних та юридичних осіб.

Про надання дозволу на будівництво, перебудову будинків, господарських споруд тощо.

Про найменування (перейменування) вулиць, зміну нумерації будинків.

Про утворення, реорганізацію. ліквідацію, зміну назв установ, підприємств, організа-цій.

Про проведення паювання в КСП, затвердження списків пайовиків КСП.

Про підтвердження трудового стажу (прийняття, звільнення, переведення з поса-ди тощо) за документами колгоспників, КСП.

Про встановлення мінімуму вихододнів для колгоспників. членів КСП.

Про обрання депутатом районної ради.

Про підтвердження участі в ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС за протоколами зборів, засідань правління колгоспів, КСП та наказів підприємств і організацій.

Інші. 

 Характеристика основних видів запитів:

Характеристика основних видів запитів.

Запити до архівного сектору поділяються на:

соціально - правові;

тематичні.

        Соціально  правові запити стосуються надання необхідної інформації для за-безпечення (встановлення, відновлення) законних прав фізичних осіб про:

        - трудовий стаж в установах, організаціях та підприємствах району.

        Запити виконуються безкоштовно. Термін виконання запитів - 30 днів з дня  реєстрації запиту або заяви.

         Тематичні запити стосуються надання інформації з певної проблеми, теми за визначений хронологічний1 період, встановлення або підтвердження фактів, по-дій, дат про:

         - про землекористування (надання, вилучення, переоформлення, дозвіл на приватизацію тощо) юридичних та фізичних осіб;

         - про надання дозволу на будівництво, перебудову будинків, господарських споруд тощо;

         - про найменування (перейменування) вулиць, зміну нумерації будинків;

         - про утворення, реорганізацію, ліквідацію, зміну назв установ, підприємств (надаються громадянам для їх соціального захисту, наприклад: для призначення пенсій, соціальних пільг, виплат, підтвердження статусу учасника ліквідації наслід-ків аварії на ЧАЕС, для відновлення записів в трудових книжках в разі їх втрати тощо);

        - про встановлення мінімуму вихододнів для колгопників, членів КСП;

        - обрання депутатом районної ради;

        - про підтвердження участі в ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (за протоколами зборів, засідань правління колгоспників, КСП, в архівному секто-рі не зберігаються посвідчення про відрядження до зони АЕС, табелі виходу на роботу, довідки про отримання опромінення тощо);

        - примусове вивезення до Німеччини у період Другої світової війни;

        - про проведення паювання в КСП, затвердження списків пайовиків КСП;

        - надання ксерокопій протоколів, рішень, розпоряджень тощо органів дер-жавної влади та місцевого самоврядування.

        Термін виконання запитів - 30 днів. Терміни виконання запитів можуть бути подовжені в залежності від складності роботи.

        Непрофільні запити виконуються протягом 15 днів з часу реєстрації запиту.

        Архівним сектором Фастівської райдержадміністрації здійснюється науково-технічне опрацювання документів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та надаються консультації і методична допомога.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Інформація про консультації, що надаються:

Інформація про консультації, що надаються:

       Однією з форм звернення до архіву - є письмовий запит юридичної особи або письмова заява фізичної особи щодо надання архівної інформації з певного пи-тання, яка може бути надіслана поштою або подана громадянином особисто на прийомі. Звернувшись на прийом в архів особисто, громадянин власноруч запов-нює заяву встановленого зразка у випадку, коли на зберіганні в архіві є доку-менти, відомості з яких цікавлять заявника. У випадку відсутності таких докумен-тів, працівник архіву, що здійснює прийом. радить куди звернутися заявнику з приводу позитивного розгляду його звернення. Якщо заявнику у будь-якому ви-падку необхідна відповідь з архіву по суті звернення, то у нього приймається зая-ва, на яку відповіддю буде лист. При прийомі заяви збираються всі відомості, не-обхідні для наведення довідки: уточнюється прізвище, ім"я, по батькові заявника згідно з паспортом та інші відомості по премету заяви.  При наведенні довідок про стаж роботи заяви приймаються згідно записів трудової книжки (з вказанням під-приємства, його перемейнування, місцезнаходження, дати приймання та звільнен-ня з роботи, перелік займаних посад тощо). Запит фізичної особи може стосува-тися  самого заявника, осіб, що перебувають на його утриманні або під його опі-кою, померлої дружини (чоловіка) або близьких родичів. У заяві повинно бути точно вказано, для якої мети і в яку організацію потрібно архівна довідка. У ви-падку надходження до архіву непрофільного запиту, архів пересилає його за міс-цем зберігання документів по суті запиту, якщо  володіє достовірною інформацією про їх місцезнаходження. У випадку неповної інформації, викладеної заявником у зверненні, - заявнику надсилаеться лист, в якому архів просить надати більш точ-ну та докладну інформацію  для позитивного вирішення порушеного у зверненні питання та вказує, яку саме. Внаслідок позитивного розгляду запиту  заявник от-римує від архівної установи архівну довідку. копію або витяг. Архівні довідки, копії та витяги видаються громадянам особисто або надсилаються поштою. Надання архівних довідок, копій та витягів, необхідних для соціального захисту громадян, а також на запити органів державної влади, органів місцевого самоврядування (для виконання їх повноважень) архівним сектором здійснюються безкоштовно. Всі довідки, видані архівом, є офіційними документами, що мають юридичну силу і можуть бути використані їх одержувачами для підтвердження своїх цивільних і майнових прав, а також для оформлення соціальних пільг, виплат, пенсійного за-безпечення тощо.

       Перелік запитів, які виконує архівний сектор:

- про землекористування юридичних та фізичних осіб;

- про дозволи на будівництво, перебудову будинків, господарських споруд;

- про найменування вулиць;

- про утворення, реорганізацію, ліквідацію, зміну назв установ, підприємств;

- про проведення паювання в КСП, затвердження списків пайовиків КСП;

- про підтвердження трудового стажу (прийняття, звільнення, пекреведення з посади тощо) за документами колгоспів, КСП;

- про встановлення мінімуму вихододнів для колгоспників, членів КСП;

- про обрання депутатом районної ради;

- про підтвердження участі в ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

         В архіві Фастівської райдержадміністрації зберігається понад 18 тис. справ 130 фондів, 37  з яких є діючими і постійно поповнюються документами установ і організацій, але не на всі запитання, з якими звертаються громадяни, архівний сектор може надати позитивну відповідь. Архів зберігає документи не всіх установ, організацій, підприємств, які діяли або діють на території Фастівського району. Архів приймає на зберігання документи з  основної діяльності тільки тих установ, підприємств та організацій районного рівня, які мають історичну цінність і можуть бути включені, як складова частина, до Національного ірхівного фонду України. Такі документи зберігаються постійно.

           Відомості з особового складу (накази про прийом на роботу, переведення та звільнення, особові справи працівників, відомості нарахування заробітної плати) мають 75-річний термін зберігання і повинні знаходитися в архіві самої установи або установи-правонаступникаю. У випадку ліквідації установи документи повинні передаватися на зберігання до відомчих організацій вищого рівня або в спеціальну архівну установу (трудовий архів). На території Фастівського району (з 2012 року) документи з особового складу (кадрових питань) ліквідованих установ зберігаються в Комунальній установі Фастівської районної ради "Трудовий архів Фастівського району".

           Окрім  зазначених архівів рекомендуємо звертатися за довідками для підтвердження:

- трудового стажу і заробітної плати - в установи  і організації за місцем роботи, Державний архів Київської області (робота в районних комітетах Компартії України та ЛКСМУ, м. Київ, вул. Мельникова, 40);

- документів нотаріального характеру за післявоєнні роки - в Фастівську державну нотаріальну контору, приватні нотаріальні контори;

- технічних та інших документів стосовно житла - в комунальне підприємство "Фастівське бюро технічної інвентаризації";

- будівельних паспортів та інших документів, що стосуються забудови - у відділ  містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Фастівської райдержадміністрації;

- державних актів на право приватної власності на землю, іншої земельно-кадастрової документації - в управління Держземагенства  у Фастівському районі;

- обрання депутатами обласної ради - в Державний архів Київської області, Київську обласну раду;

- реєстрації народження, одруження, смерті - у відділ державної реєстрації актів цивільного стану Фастівського районного управління юстиції (з 1934 року), Державний архів Київської області (1917-1933 роки), Центральний історичний архів (до 1917 року, м. Київ, вул. Солом"янська, 24);

- служби і роботи в Радянській арміїв часи Великої Вітчизняної війни і перші повоєнні роки, про загиблих і пропавших безвісти - в Центральний архів Міністерства оборони Російської Федерації (Московська область. м. Подольськ. Кірова, 74);

- поранення та лікування в госпіталях в роки війни - у Військово-медичний музей Міністерства оборони Росії (м. Санкт-Петербург, Лазерний провулок, 12);

- участі у партизанському русі - в Державний архів Київської області, Центральний державний архів громадських організацій України (м. Київ, вул. Кутузова, 8);

- про репресованих - в управління СБУ, МВС у Київської області, Державний архів Київської області;

- родинних коренів - в Державний архів  Київської області;

- вивезення в Німеччину на примусові роботи з території Київської області - в Державний архів Київської області.

  

    Форма запиту на інформацію

 

 Розпорядник      Архівний сектор Фасітівської районної державної адміністрації        інформації                   (найменування розпорядника інформації)                                                        Київської області, вул. Суворова, б.1, м. Фастів, Київська обл.,    

                           08500                                                                                          

Запитувач         ___________________________________________________                            (прізвище, ім"я, по батькові - фізичних осіб, найменування орга-                           __________________________________________________                                нізації - для юридичних осіб та об"єднань громадян, що не

                          __________________________________________________                                мають статусу юридичної особи, поштова адреса або елект-

                          _________________________________________________                                  ронна адреса, контактний телефон)

 

        ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

                  Прошу відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інфор-              мації"  надати ______________________________________________              (загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)              _________________________________________________________              _________________________________________________________              _________________________________________________________              _________________________________________________________              _________________________________________________________ 

                  Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк                  (необхідне зазначити):

           на поштову адресу __________________________________________                  (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, будинок,                _________________________________________________________                    корпус, квартира)                                                                                              _________________________________________________________

           _________________________________________________________  

            на електронну адресу _______________________________________

            телефаксом                _______________________________________ 

            за телефоном             _______________________________________

            особисто                     _______________________________________

 

            __________________                                           __________________                       (дата)                                                                        (підпис) 

 

          Примітки:

1. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

2. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитьувачем,         протягом п"яті робочих днів з дня надходження запиту.

3. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного сере-довища, якості  харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небез-печних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

4. У разі, коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потреб пошуку  інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бу-ти продовжено до 20 робочих днів з обгрунтуванням такого продовження. Про продовження  строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п"яти робочих днів з дня надходження запиту.

5. Інформація на запит надається безкоштовно.

6. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

- архівний сектор не володіє і не зобов"язаний відповідно до його компетенції, пе-редбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

- інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим дос-тупом;

- не дотримано вимог до складання та подання запиту на інформацію, передбаче-них частиною п"ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформа-ції", а саме, не зазначено:

  • прізвище, ім"я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної  пошти, а також номер засобу зв"язку (якщо такий є);
  • загальний опис інформації або вид. назву, реквізити чи зміст документа, що-до  якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
  • підпис і дату (за умови подання письмого запиту).